بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي فرمانيه

درباره بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه:

بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه به عنوان يكي از بيمارستانهاي خصوصي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي واقع در شمال شهر تهران ، رسالت خود را ارائه خدمات تشخيصي ، درماني با بالاترين كيفيت وبا بهره گيري از نيروي انساني مجرب به كليه مراجعين ايراني و غير ايراني با رعايت ايمني بيمار ، حقوق بيمار و بيشترين رضايتمندي بيمار و اصل بهبود مستمر فرايندهاي كاري مي داند.

بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي فرمانيه در سال 1389 فعاليت خود را آغاز كرد.در طول اين مدت همكاران خوب وپرتلاش بيمارستان پيوسته براي رسيدن به اهداف عالي مجموعه درماني خود ، همت فراواني داشته اند.
از آنجايي كه «بهبود كيفيت وتوسعه خدمات مطابق با خواسته ها ،نيازها وانتظارات گروه هدف» جزءمهمترين خط مشي كيفي بيمارستان فرمانيه محسوب مي شود ، توانسته ايم در اين مدت كوتاه ، مورد وثوق بسياري از بيماران وهمشهريان عزيز ،حتي مراجعه كنندگان از ساير شهرها وخارج از كشور باشيم.
بي شك جلب رضايت خداوند ، رعايت حقوق بيماران ،احترام به كرامت الهي انسانها ،پايبندي به منشور اخلاقي ورفتاري ودر نهايت رعايت حقوق تامين كنندگان خدمت به جامعه هدف ، مهمترين ارزشهاي سازماني بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي فرمانيه است.