بیمارستان آسیا

درباره بیمارستان آسيا :

بیمارستان آسيا در تاريخ 1346/12/16 بنيان نهاده شد و در سال 1349 با تکميل کليه بخش های خود به صورت کامل راه اندازی گرديد.اين بيمارستان در ابتدا با 90 تخت فعاليت درماني خود را آغاز نمود و در طرح توسعه خود در سال 1370 اقدام به افزايش فضای فيزيکی نمود.هم اينک با داشتن 118 تخت، هم در طرح توسعه فضای فيزيکی و هم در طرح توسعه واحد های بهداشتی و درمانی خود، به فعاليت اشتغال دارد. وجود 4 بخش اصلی درمانی و بخش های کلينيکي و پاراکلينيکي در بيمارستان آسيا توانسته بر جامعيت درمانی آن بيافزايد.

بیمارستان آسيا در تاريخ 1346/12/16 بنيان نهاده شد و در سال 1349 با تکميل کليه بخش های خود به صورت کامل راه اندازی گرديد.اين بيمارستان در ابتدا با 90 تخت فعاليت درماني خود را آغاز نمود و در طرح توسعه خود در سال 1370 اقدام به افزايش فضای فيزيکی نمود.هم اينک با داشتن 118 تخت، هم در طرح توسعه فضای فيزيکی و هم در طرح توسعه واحد های بهداشتی و درمانی خود، به فعاليت اشتغال دارد. وجود 4 بخش اصلی درمانی و بخش های کلينيکي و پاراکلينيکي در بيمارستان آسيا توانسته بر جامعيت درمانی آن بيافزايد.

تلقيح واکسيناسيون نوزادان در بدو تولد، آنان را در مصون سازی ياری رسان شده است.

بخش فيزيوتراپی و اعمال درمانی اینترنشنال در واحد سونوگرافی تا حدودی بيماران را از طريق جراحی بسته ياری مينمايد.

علاوه بر وجود دستگاه EEG نوار مغزی، ميتوان با دستگاه TCD به وضعيت عروق داخلی مغزی پی برد تا از ضايعات خطرناک جلوگيری نمايد.وجود دستگاه سنگ شکن حالب(ليتو کلاست) از ديگر امکانات جديدی است که در بيمارستان آسيا وجود دارد.

بيمارستان آسيا، اينک به عنوان يکی از خصوصی های ممتاز درجه يک ، افتخار سرويس دهی و خدمات رساني به بيماران را نصيب خود نموده است.در بيمارستان آسیا با استفاده از دستگاه لاپاراسکوپی بسياری از اعمال جراحی شکمی مثل کيسه صفرا و يا اعمال جراحی ارتوپدی مثل آسيب های ورزشی زانو، بدون باز کردن محل عمل جراحي از طريق دوربين و دستگاه انجام ميشود.