اعمال جراحی تخصصی گوش و حلق و بینی (ENT)

neginsalamatehakim . اعمال جراحی تخصصی گوش و حلق و بینی . نگین سلامت حکیم

اعمال جراحی تخصصی گوش و حلق و بینی (ENT)

اعمال جراحی تخصصی گوش و حلق و بینی (ENT)

 • سپتو پلاستی
 • رینوپلاستی
 • سپتو رینوپلاستی
 • برداشتن لوزه ها (تونسیلکتومی، آدنوتونسیلکتومی، آدنوئیدکتومی)
 • ترمیم شکستگی استخوانهای صورت (فک تحتانی، فک فوقانی و زایگوما)
 • کالدول لوک
 • ماستوئیدکتومی ، تیمپانوپلاستی، کانالوپلاستی و ترمیم زنجیره استخوانچه ای
 • آندوسکوپی سینوس
 • تیروئیدکتومی
 • ترمیم شکستگی بینی
 • برداشتن توده های گردنی
 • لارنگوسکوپی، ازوفاگوسکوپی و برونکوسکوپی
 • تخلیه آبسه های گوش و حلق و بینی
 • سایر اعمال جراحی گوش و حلق و بینی

ساعات کار