به زودی مرزهای ایران به روی گردشگری خارجی باز میشود

گردشگری

وزارت گردشگری : ولی تیموری ، معاون وزارت گردشگری از آغاز صدور ویزای گردشگری ایران برای گردشگران خارجی خبر داد

به دنبال توافق های اولیه ، از نیمه دوم تیرماه 1400 ورود برای گردشگران خارجی آزاد خواهد شد

و ویزای گردشگری صادر میشود .